Eigen verantwoording en eigen risico
• Alle opdrachten van opdrachtgever aan definitiefontharenvenlo.nl worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
• Door opdracht te geven aan definitiefontharenvenlo.nl tot de behandeling met IPL/E-light verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
• Door opdracht te geven aan definitiefontharenvenlo.nl tot het behandelen met IPL-E-light, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van kanker, een immuunstoornis, huidaandoeningen, herpes (actieve koortslip) en dat zijn/ haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de specialist of derden in gevaar kan brengen.
• De IPL specialist dient altijd op de hoogte gehouden te worden over medicijngeschiedenis, medicijngebruik en/of verandering in medicijngebruik tijdens de behandeling.
• Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd heeft van 16 jaar of ouder heeft bereikt en dat zijn/ haar besluit om definitief onthaard te worden weloverwogen is genomen.
• definitiefontharenvenlo.nl heeft altijd het recht om een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.
• Bij het niet tijdig afzeggen van de behandeling (24 uur van te voren) rekenen wij bij de volgende behandeling €15,00 omboekkosten. Tevens als de opdrachtgever niet op tijd is, halen wij de ‘te laat’ gekomen minuten van de behandeling af.
Aansprakelijkheid
• Door opdracht te geven aan definitiefontharenvenlo.nl erkent opdrachtgever dat definitiefontharenvenlo.nl naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. definitiefontharenvenlo.nl kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
• definitiefontharenvenlo.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
• definitiefontharenvenlo.nl is niet aansprakelijk voor verminking te nakomen van het niet naleven van de nazorg van de IPL behandeling waardoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid draagt de nazorg correct na te komen en verminking of ontstekingen tegen te gaat.
• Voor het geval definitiefontharenvenlo.nl aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schade vergoeding beperkt tot het bedrag wat door definitiefontharenvenlo.nl voor de desbetreffende levering van producten en/ of diensten oorspronkelijk in rekening is gebracht (minus materiaalkosten).
• Elk recht op eventuele schade vergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede definitiefontharenvenlo.nl ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs
• Mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
• In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/ haar geleden schade.

Garantie
• definitiefontharenvenlo.nl gebruikt voor het definitief ontharen uitsluitend wettelijk goedgekeurde producten en apparaten. En worden ook gegeven door schoonheidsspecialiste die hun certificaten en diploma’s t.o.v. IPL hebben behaald.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter
• Op deze algemene Voorwaarden als mede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
• Geschillen tussen definitiefontharenvenlo.nl en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien definitiefontharenvenlo.nl als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bijvoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Toelichting
• Niet onder invloed van drank of drugs.
• Bij gebruik van medicijnen altijd vooraf melden bij de behandelaar.
• Na de behandeling met IPL is definitiefontharenvenlo.nl niet aansprakelijkheid na het niet juist uitvoeren/juist nabehandelen van de behandelde gebieden, waardoor er meer behandelingen nodig zijn, voor het gewenste resultaat of er hypo/hyper pigmentatie ontstaat.
• definitiefontharenvenlo.nl behouden zich het recht opdrachten te weigeren.

Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en zakenpartners van definitiefontharenvenlo.nl en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel handelend.

• Bepalend verklaard hierbij de opdrachtgever gezond is.
• De algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ontvangen.
• Het toestemmingsformulier, risico formulier en nazorg formulier heeft ontvangen.
• Alle formulieren naar waarheid zijn ingevuld.

Veilig & Effectief

Laat u door ons informeren. Onze behandelingen zijn Veilig & Effectief.


wigs for women wig types short wigs for black women human hair wigs for white women paula young wigs best wig types wig types